Uden brint blegner energiøens vækstpotentiale

NYHED | ABONNENT | 19. APR 2023 • 17:49
Jakob Nørmark
Journalist
NYHED | ABONNENT
19. APR 2023 • 17:49

De store energiprojekters effekt på tilflytningen og beskæftigelsen bliver næsten tre gange større, hvis CIP og Ørsteds planer om brintproduktion i stor skala på bornholmsk jord kan realiseres. Falder projektet til jorden, vil en servicehavn med et par hundrede beskæftigede blive energiøens primære kilde til arbejdspladser.

Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) vurderer i en ny undersøgelse, at befolkningstallet på Bornholm i 2030 kan nå op på cirka 41.200 personer, hvis Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) og Ørsted får grønt lys til at realisere deres brintprojekt på Bornholm. Idéen, som har været kendt siden august, omfatter byggeriet af to havvindmølleparker på i alt tre gigawatt i den østligste del af dansk farvand. Parkerne skal omsætte energien til brint i et elektrolyseanlæg på bornholmsk jord.

CIP/Ørsted-projektet vil ifølge CRT’s data øge den lokale beskæftigelse med 900 personer i varige job og bidrage til, at indbyggertallet vokser med 1.070 personer. Når energiø-projektet lægges oveni, bliver befolkningsplusset 1.650 personer – og i disse tal indgår vel at mærke ikke erhvervsmulighederne, som de kolossale mængder overskudsvarme fra PtX fører med sig.

Uden CIP/Ørsted-møllerne og power-to-X rummer energieventyret ”blot” 578 ekstra indbyggere og 490 beskæftigede, når alle afledte effekter regnes med. De mest håndfaste job til Energiø Bornholm er de cirka 190 stillinger, som skabes omkring en servicehavn.

Ifølge CRT’s model vil den samlede jobskabelseseffekt ved power-to-X være omkring 480 varige beskæftigede, hvoraf 150 skal indgå driften af et elektrolyseanlæg på tre GW. Resten er afledte arbejdspladser. Dertil kommer cirka 500 beskæftigede som følge af de østlige havvindmølleparker, der kræver service fra land i samme omfang som energiøens parker syd for kysten.

Om dette potentiale nogensinde kan blive udløst, vil både afhænge af lands- og lokalpolitiske beslutninger.

Højaktuelt politisk emne

Disse dage kommer regeringen med vigtige udmeldinger om energipolitikken og fremtidens satsning på brint, power-to-X og vindenergi. Efter onsdagens energitopmøde, Grønt Marienborgmøde, som statsministeren står i spidsen for, kan der ifølge Tidendes oplysninger komme nyheder frem, der kaster nyt lys over mulighederne for at etablere et power-to-X-anlæg i stor skala på Bornholm. Regeringens beslutning i februar om at suspendere åben dør-ordningen skabte tvivl om vindmølleprojekterne, som CIP sidste sommer søgte om tilladelse til at opføre via ordningen.

Efter CRT offentliggjorde undersøgelsen onsdag henvendte Tidende sig til CIP for at få en status. Før Marienborg-mødet onsdag ønsker CIP ikke at fortælle nærmere om, hvor langt de er nået med at udvikle den bornholmske projektidé. I det hele taget har det siden december ikke været muligt at få nogen kommentarer fra selskabet.

CRT’s oplysninger om power-to-X-projektet fortæller en del om størrelsen på det elektrolyseanlæg, som CIP og Ørsted ønsker at opføre. Byggeriet vil kræve, at der indlogeres mandskab på Bornholm svarende til 1.018 årsværk om året fra 2027 til 2029, altså mere end 3.000 årsværk samlet set. Til sammenligning vil højspændingsstationen på Sydbornholm kræve 340 årsværk per år fra 2025 og fem år frem. Arbejdskraften til installationen af havvindmølleparkerne til Energiø Bornholm (kun det statslige projekt, ikke CIP og Ørsteds) tæller 550 årsværk i et enkelt år.

Ifølge CRT’s direktør Anne Thomas stammer PtX-informationerne i undersøgelsen hovedsageligt direkte fra CIP/Ørsted, og forskerne har prøvet at holde tallene op mod erfaringerne fra de få steder, hvor man har været tidligt i gang med at bygge store elektrolyseanlæg.

På Bornholm findes der kritiske røster af idéen om PtX. Forbruget af vand til processen er et af problemerne, som blandt andre medlemmer fra Enhedslisten har påpeget. Disse miljø- og ressourcehensyn nævnes ikke i CRT’s undersøgelse, og det er gode grunde til, fortæller Anne Thomas.

– Vi ser ikke på, om det er en god idé med power-to-X, men udelukkende på, om det vil bringe os tæt på 42.000 indbyggere, forklarer direktøren.

Med og uden CIP/Ørsteds brintprojekt

Scenario 1: Kun Energiø Bornholm mod syd (med en lokal service- og installationshavn):

Varig befolkningstilvækst: 578 personer

Samlet øget beskæftigelse: 490 personer

Direkte beskæftigelse: 290 personer, som er fordelt på 190 ansatte på servicehavnen samt 40 fra landanlægget og 60 fra installationshavn.

Scenario 2: Både Energiø Bornholm (syd) og CIP/Ørsteds parker (øst) inkl. power-to-X:

Varig befolkningstilvækst: 1.650 personer

Samlet varig ekstra beskæftigelse: 1.400 personer

Direkte beskæftigelse: 290 fra Energiø Bornholm, 232 fra power-to-X-anlæg samt ca. 290 til havvindmølleparker mod øst.

Nb: Det sidste tal er usikkert, da CIP og Ørsteds foreslåede havvindmølleparker ikke indgår direkte i CRT’s undersøgelse, hvor det anslås, at det vil kræve cirka lige så mange hænder at bygge de østlige havvindmølleparker som parkerne til Energiø Bornholm.HVOR DRØMMER VI OS HEN - ENERGIØEN