Budgettet er på plads: Her er aftalen

NYHED | 5. SEP 2023 • 20:38
NYHED
5. SEP 2023 • 20:38

Elbusserne må vente, og der skal skabes balance i driften. Det er et par af overskrifterne fra budgetpartiernes forligstekst. 

"Med dette budgetforlig er der lagt vægt på at skabe et driftsbudget i balance og sikre en større likviditet i kassen." 

Sådan indledes forligsteksten for budget 2024, der tirsdag aften er blevet sendt ud på vegne af Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Bornholmerlisten og Kristendemokraterne. 

Her fremgår det blandt andet, at man vil indgå en dialog med Indenrigsministeriet om et muligt udviklingspartnerskab med henblik på at skabe større budgetsikkerhed for de kommende år, og at de 27 millioner, der er tilfaldet Bornholms Regionskommune som ekstra ejendomsskatter, anvendes til at styrke kommunens pressede likviditet. 

Elbusser må vente

Den helt store udfordring ved de seneste to dages forhandlinger var busserne. 

Skulle der købes eller leases emissionsfrie busser nu, eller skulle man vente et par år, fordi økonomien ikke er klar til det? Det endte med det sidste. 

"Budgetpartierne har fundet en løsning på fremtidens busdrift, som både er økonomisk ansvarlig og som bidrager til den grønne omstilling. Parterne vil lease 5 emissionsfrie busser til levering medio 2025, 10 emissionsfrie busser i 2026 og 5 emissionsfrie busser i 2027. Hermed er der taget vigtige skridt hen mod en emissionsfri busdrift på Bornholm", lyder det i forligsteksten, hvor der også oplyses, at der afsættes midler til at leje reservebusser i den periode, hvor der indfases emissionsfrie busser. 

Derudover har forligspartierne lagt vægt at lægge et ansvarligt niveau for den fremadrettede service på velfærdsområderne, så borgerne på Bornholms stadigvæk vil opleve en god kommunal service.

"Det har været vigtigt at bevare de ældres valgfrihed og værdighed ved at sikre adgangen til klippekortene og et forsat godt niveau for rengøringen. Og så er det vigtigt for forligskredsen at sikre fremtidens ældrepleje igennem en ny organisering," skrives der i aftaleteksten. 

Den samlede budgetbalance med oversigt over de konkrete forslag til budgettet kan findes på kommunens hjemmeside. Budgettet vedtages endeligt efter to behandlinger i kommunalbestyrelsen.​

 

Forligstekst for budget 2024

Med dette budgetforlig er der lagt vægt på at skabe et driftsbudget i balance og sikre en større likviditet i kassen. De 27 mio. kr., som er tilfaldet BRK som ekstra ejendomsskatter, anvendes derfor til at styrke kommunens pressede likviditet. Dertil kommer, at der er en usikkerhed om beløbet, og at det vil blive efterreguleret i 2027.
Der indgås dialog med Indenrigsministeriet om et muligt udviklingspartnerskab med henblik på at skabe større budgetsikkerhed for de kommende år.
Langsigtet strategi og økonomi
Der er indarbejdet en rammebesparelse på 0,25% på serviceudgifterne i kommunens centre, undtaget i Center for Psykiatri og Handicap og Center for Børn og Familie.
Med henblik på fortsat fokus på en optimeret administration, skabes der overblik over udviklingen af antallet af medarbejdere i kommunen, fordelt på opgavetyper.
Velfærdsområderne
Forligspartierne har lagt vægt på at lægge et ansvarligt niveau for den fremadrettede service på velfærdsområderne, så borgerne på Bornholms stadigvæk vil opleve en god kommunal service.
Det har været vigtigt at bevare de ældres valgfrihed og værdighed ved at sikre adgangen til klippekortene og et forsat godt niveau for rengøringen. Og så er det vigtigt for forligskredsen at sikre fremtidens ældrepleje igennem en ny organisering.
For borgerne i kommunens psykiatri- og handicapområde har det været vigtigt for forligskredsen at holde hånden under den fremtidige service på hele øen, og der igangsættes to investeringscases med fokus på ”åben vejledning” og oprettelse af ”et døgnunderstøttet tilbud”.
Skolerne i Rønne sammenlægges som ét distrikt, og så udvides kapaciteten på dagtilbudsområdet ved at sikre 70 nye pladser i Rønne. Bornholm vil stadigvæk have gode normeringer i vores dagtilbud og skoler. Forligskredsen ønsker en styrkelse af erhvervsklassen, som med dette forlig vil være et tilbud allerede fra 8. klasse.
Det har været vigtigt for forligskredsen, at børn i udsatte positioner stadigvæk har mulighed for et aflastningstilbud i Børne- og Familiehuset, og så ønskes der et forsat fokus på at udvikle familieplejeområdet, samt sikre de bornholmske familier adgang til parrådgivning (PREP kurser).
Busdrift
Budgetpartierne har fundet en løsning på fremtidens busdrift, som både er økonomisk ansvarlig og som bidrager til den grønne omstilling. Parterne vil lease 5 emissionsfrie busser til levering medio 2025, 10 emissionsfrie busser i 2026 og 5 emissionsfrie busser i 2027. Hermed er der taget vigtige skridt hen mod en emissionsfri busdrift på Bornholm.
Der afsættes midler til at leje reservebusser i den periode, hvor der indfases emissionsfrie busser. Dette sikrer en fortsat stabil busdrift på øen.
Boligudbygning
Budgetparterne har afsat 26 mio. kr. til grundkapitaltilskud over de næste år for at sikre boligudbygningen. Dette gøres for at understøtte visionen om at blive 42.000 borgere.
Der afsættes ligeledes ressourcer til fortsat styrkelse af byggesagsbehandlingen.
Biblioteker
Der arbejdes videre med udvikling af biblioteksområdet mod færre traditionelle filialbiblioteker. En nytænkning af biblioteksområdet igangsættes.
Havne
Med henblik på at påbegynde en sikring af de bornholmske granithavne afsættes der 5 mio. kr. i årene 2024-2027. Disse udgifter lånefinansieres.
Kulturpuljer
Der udfærdiges generelle retningslinjer for tildeling af tilskud i en trappemodel. Der gives mulighed for undtagelsesvis at give længerevarende tilskud til udvalgte aktiviteter.
Ejendomsstrategi
Der skal fortsat være fokus på optimering af kommunens matrikler, hvad enten disse er bebyggede eller ej – med henblik på optimal udnyttelse af disse, jf. BRKs Ejendomsstrategi.
Fraflytningsanalyse
Der afsættes 300.000 kr. til en fraflytningsanalyse, der skal afdække, hvilke årsager der er til fraflytning. Arbejdet skal skabe grundlag for prioriteringer af indsatser for tilflyttere og fastboende.
Sociale tilbud
Der skal sikres en god overgangsproces for de borgere, som bliver berørt af konsekvenserne i budgettet.
Svømmehal
Der er afsat midler til sikring af en svømmehal i Rønne.

 

 

 

 

 

 

 

HVOR DRØMMER VI OS HEN? OM KULTUREN

Hvad skal fremtiden være, når det gælder Bornholm og kulturen. En rækker engagerede og vidende eksperter og læsere bidrager med deres bud. Send gerne dine tanker til debat@tidende.dk.