Borgerlige vil give ny ejer friere hænder på Østre Skole

Borgerlige vil give ny ejer friere hænder på Østre Skole
Midterbygningen på den tidligere Østre Skole er værd at bevare, mener den kommunale administration, men det er langt fra sikkert, at flertallet i økonomi- og planudvalget deler den overbevisning. Fra borgerlige side er der bekymring for at spænde ben for den ønskede udvikling med boliger og erhverv, som den nye ejer ønsker. Arkivfoto: Berit Hvassum
NYHED | ABONNENT | 13. SEP 2022 • 15:30
Henrik Nielsen
Journalist
NYHED | ABONNENT
13. SEP 2022 • 15:30

Rammerne for udviklingen af den tidligere Østre Skole i Rønne bør ikke være så snævre, at de risikerer at begrænse de nye ejeres mulighed for at udvikle området med nye boliger og erhverv, mener borgerlige politikere. De oplever, at oplægget fra kommunen lægger for mange forhindringer i vejen.

 

I februar solgte regionskommunen Østre Skole i Rønne til et selskab, der ønsker at lave helårsbeboelse og lettere erhverv. Nu er en lokalplan på vej, der skal sætte rammerne for projektet, og dem er der opstået politisk uenighed om. Borgerlige partier ønsker at give de nye ejere mere frie hænder, end den kommunale administration lægger op til.

Ifølge administrationen er tre af de gamle skolebygninger værd at bevare: skolebygningen fra 1920 ud til Pingel Allé, mellembygningen fra 1910 og gymnastiksalsbygningen fra 1939. Derfor lægger administrationen op til at stadfæste deres materialer, overflader, udformning og placering i lokalplanen samt stille krav om, at eventuelle tilføjelser til de bevaringsværdige bygninger tilpasses disse. Endelig foreslår administrationen, at den karakteristiske beplantning langs Pingels Allé og i skolegårdene bevares.

Det var der flertal for i natur-, miljø- og planudvalget, hvor Enhedslisten og Socialdemokratiet stemte for. Dansk Folkeparti og Venstre stemte imod. Det er økonomi- og klimaudvalget, der beslutter rammerne for den kommende lokalplan, og i det udvalg sidder De Konservative på de afgørende stemmer.

Efter et gruppemøde siger gruppeformand Mark Palmquist, at liste C ikke ønsker at lægge for mange bånd på de nye ejeres mulighed for at udvikle området, samtidig med at man gerne vil bevare dele af den gamle skole og sikre, at nybyggeri passer til det omkringliggende kvarter.

– Vi ønsker ikke, at der skal stå et eller anden stort betonbyggeri, der stikker fuldstændig af i forhold til de omgivende bygninger og omgivelserne, og omvendt er vi også lidt lorne ved at lægge bånd på bygherre, hvis vi kan sige det sådan. Det kunne være noget med at omformulere det, så bygninger, der vender ud mod offentlig vej, skal bære samme arkitektoniske præg som tidligere. Noget i den stil. Der er beskrevet, at det skal være samme stil og materialer, men det er ikke en skole, der er ved at blive bygget igen. Det er noget andet, siger Mark Palmquist.

For mange begrænsninger

Da sagen var oppe i natur-, miljø- og planudvalget, var der enighed om, at lokalplanen skal sikre, at de fremtidige boliger kun må anvendes til helårsbeboelse, og at der kun må være lettere erhverv i området, såsom kontor- og serviceerhverv og publikumsorienterede serviceerhverv. Enigheden strakte sig også til at videreføre de nuværende bestemmelser om facadehøjder og etageantal, samt at der skal tages hensyn til bymiljøet i kvarteret, når det nye byggeri skal placeres. Derefter ophørte enigheden.

– Vi synes, det er unødvendigt stramt. Jeg er fuldstændig ligeglad med, om de der bygninger bliver bevaret. Der er nogle, som har købt den for at lave noget lækkert for øen, og nu synes jeg, man laver så mange begrænsninger i det forslag til lokalplan. Der var også en grund til, at man lukkede Østre Skole dengang, det var fordi, det var noget gammelt bras, siger René Danielsson (DF), som sidder i natur-, miljø- og planudvalget.

Han kan måske se noget ræson i at bevare bygningen ud mod Pingels Allé på grund af dens udtryk, og fordi den er indgangen til den tidligere skole.

– Men for eksempel noget af det gamle, der ligger inde i skolegården, hvorfor skulle man ikke kunne jævne det med jorden og bygge noget nyt, moderne, lækkert og klimavenligt. Jeg forstår godt bygningen ud mod Pingels Allé, men resten. Gymnastiksalen, det er en gymnastiksal, og den er relativt ramponeret efterhånden, siger René Danielsson.

Hos De Konservative har Mark Palmquist nogle af de samme overvejelser. På den ene side er han og resten af gruppen med på at bevare noget af den gamle skole i den nuværende arkitektoniske stil. På den anden side betegner han nogle af de ifølge administrationen bevaringsværdige bygninger som væsentligt nedrivningsmodne.

– Der er også en grund til, at vi valgte at sælge Østre Skole i stedet for at renovere den, siger den konservative gruppe formand.

Dialog på forkert grundlag

Af sagsfremstillingen fremgår det, at den kommunale administration har været i dialog med de nye ejere af Østre Skole, inden den udarbejdede sit oplæg til rammerne for en kommende lokalplan. Det anerkender både Mark Palmquist og René Danielsson, men begge mener samtidig, at der er gode argumenter for at slække på tøjlerne i forhold til administrationen oplæg.

– Der er sket rigtig meget det seneste halve år, ikke mindst i forhold til prisstigninger på byggematerialer, og hvis vi begrænser bygherre til at bygge med samme materialer, så kan det også blive uforholdsmæssigt dyrt for bygherre, og så kan det være, at bygherre nedskalerer projektet. Det ved vi jo ikke, det er op til bygherren selv. Så vi vakler lidt i forhold til det her, siger han.

René Danielsson nævner også prisudviklingen på byggematerialer. Derudover mener han, at der måske har været en fejlagtig præmis for dialogen med Østre Skoles nye ejere.

– Der har været en dialog med en forventning om, at politikerne gerne ville have, at det skulle være så restriktivt, og der er jeg bare ikke enig, siger han.

De Konservative har endnu ikke besluttet, hvordan partiet vil gribe sagen an i økonomi- og klimaudvalget, hvor Mark Palmquist sidder sammen med borgmester Jacob Trøst.

– Måske kan vi finde et eller andet kompromis, og vi har også talt lidt om at stille et ændringsforslag og omformulere lidt af det.

 

 

Mål og fokuspunkter

Den kommunale administration foreslår, at der i planlægningen for Østre Skole indarbejdes bestemmelser om, at

a) boliger kun må anvendes til helårsbeboelse og erhverv kun må anvendes til Lettere erhverv, såsom kontor- og serviceerhverv og publikumsorienterede serviceerhverv.

b) de omfangsregulerende bestemmelser fra byplanvedtægten omhandlende facadehøjder og etageantal videreføres.

c) omfang og placering af ny bebyggelse defineres af hensyn til de bevaringsværdige bygninger og det omkringliggende bymiljø.

d) de bevaringsværdige bygninger og bygningsdele, for hvad angår deres materialer, overflader, udformning og placering bevares.

e) tilføjelser til de bevaringsværdige bygninger tilpasses de bevaringsværdige bygninger og bygningsdele.

f) karakteristisk beplantning langs Pingels Alle og i skolegårdene bevares.

I natur-, miljø- og planudvalget kunne René Danielsson (DF) og Søren Schow (V) kan stemme for, da de gerne vil fjerne fokuspunkterne d, e og f.

 

DAGENS ELUDSIGT BORNHOLM
DET FRIE VALG / 22-02-2024 / ELPRIS+SPOTTILLÆG / AFGIFTER / NETTARIF

Torsdag eftermiddag, fredag morgen: Gode priser efter midnat. Gode som i meget, meget, meget lave. Mellem kl. 00 - 06 koster el 1,45 kr./kWh alt inkl. i gennemsnit. Det er cirka 2,45 kr./kWh billigere end kogespidspriserne kl. 17-18-19-20. Så flyt dit forbrug og få en yderligere besparelse. Opdateret kl. 13.14. Næste opdatering kl. 00.14.

Bornholms energi og forsyning