14 områder i risiko for oversvømmelse i fremtidens vildere vejr

14 områder i risiko for oversvømmelse i fremtidens vildere vejr
Med klimaforandringer følger større risiko for oversvømmelser, og i en opdateret klimatilpasningsplan udpeger regionskommunen 14 risikoområder, hvor der er behov for indsatser. Arkivfoto
NYHED | ABONNENT | 25. JAN 2023 • 05:30
Henrik Nielsen
Journalist
NYHED | ABONNENT
25. JAN 2023 • 05:30

I en opdatering af kommunens klimatilpasningsplan udpeges 14 risikoområder.


Ekstrem nedbør, stormflod samt stigende havvand og grundvand er nogle af de udfodringer, klimaforandringer bringer med sig, og det er noget, Bornholm er nødt til at forberede sig på. En opdateret udgave af øens klimatilpasningsplan retter blikket mod både 2050 og 2100 og har i den forbindelse udpeget 14 risikoområder.

Ti af områderne ligger ved kysten, mens de sidste fire ligger inde i landet. I alt indeholder planen forslag til 34 tiltag, der mindsker risikoen for oversvømmelser.

Planen er udarbejdet af rådgivningsvirksomheden Cowi i samarbejde med regionskommunen og er til politisk behandling i kommunalbestyrelsen torsdag.

Det overordnede formål er at gøre Bornholm klimarobust i 2050. Klimarobust dækker over, at Bornholm er fuldt bevidst om sine klimarelaterede udfordringer og har en opdateret plan for at tilpasse sig forandringerne samt et beredskab, der er klar til at agere, når kritiske situationer opstår.

Klimatilpasning er ikke kommunens ansvar alene. Hver enkelt grundejer har ansvar for at sikre sin ejendom mod skader som følge af klimaforandringer. Kommunen spiller en vigtig rolle som koordinator og igangsætter af strukturelle ændringer, men ifølge planoplægget fra Cowi er det afgørende, at også øvrige myndigheder, Bornholms Energi og Forsyning, virksomheder, organisationer og ikke mindst private borgere og lodsejere medvirker til at løse de udfordringer, som vil komme som konsekvens af klimaforandringer.

 

De 14 områder

 

Områderne er Allinge-Sandvig, Balka, Hasle, Knudsker, Nexø, Nyker, Rønne, Snogebæk, Sorthat, Svaneke, Sømarken-Dueodde, Tejn, Østerlars og Aakirkeby.

 

Allinge-Sandvig – seks indsatser

Udfordring: Håndtering af vand, der ledes til Kampeløkke Å i området omkring Kajbjergvej.

Indsats: Overvågning af udviklingen. Fysiske tiltag kan være nødvendige på længere sigt.

 

Udfordring: Til tider skaber stor afstrømning i Kampeløkke Å risiko for oversvømmelse.

Indsats: Overvågning af udviklingen. Tiltag til at reducere afledningen til vandløbet vil højst sandsynlig være nødvendigt på sigt.

 

Udfordring: Vand fra oplandet strømmer til to lokale lavninger og oversvømmer flere.

Indsats: Etablering af grøft i overgang mellem by og land ovenfor Gedeløkken.

 

Udfodring: Den lavereliggende del af byen lige bagved Allinge Havn vurderes at have en ret stor risiko for beskadigelse under fremtidige storme.

Indsats: Analyse af Allinge by og havns risiko for skader under stormflod og nødvendige forstærkninger af anlæggene.

 

Udfodring: Stenkastning nordøst for Sandvig Havn er stærkt deformeret, da sten kastes ind i bassinet i forbindelse med storm.

Indsats: Analyse af Sandvig Havns robusthed over for skader under stormflod og nødvendige forstærkninger.

 

Udfordring: Et større opland strømmer til en lavning nær kysten i det nordlige Sandvig.

Indsats: Orientering af grundejerne om risikoen.

 

Balka – en indsats

Udfordring: Højtstående grundvand og regnvand på terræn. Store mængder uvedkommende vand i spildevandskloakken. I situationer med ekstremregn oversvømmes ejendommene på grund af mange lokale lavninger uden afledning.

Indsats: Kommunen skal facilitere et møde som mellem grundejerne og igangsætte et projekt. Der skal igangsættes en analyse, som belyser udfordringerne i helhed og vurderer løsningsmuligheder. Afledning af regnvand skal forbedres, for eksempel ved at danne et grøftelaug.

 

Hasle – tre indsatser

Udfordring: Området omkring Storegade, Svalhøjvej og Bymarken er udfordret med vand fra de opstrøms markarealer.

Indsats: Analyse skal belyse omfanget af udfordringen og skitsere en løsning. Skybrudssikring kan for eksempel ske ved etablering af forsinkelsesbassin på arealet ved Bymarken.

 

Udfordring: Toftelunden er udfordret med vand fra de opstrøms markarealer.

Indsats: Åbne rørlagt vandløb fra Toftelunden til Jydegårdsvej.

 

Udfordring: Havneområdet oversvømmes op til den nuværende stormflodsikring og bygninger på molen er i risiko for at blive oversvømmet.

Indsats: Analyse af Hasle Havns risiko for skader under stormflod og nødvendige forstærkninger.

 

Knudsker – en indsats

Udfordring: Overfladevand samles i lavning og danner risiko for oversvømmelser af cirka 10 ejendomme. Flere ejendomme omkring Kærbyvej har store problemer med opstigende grundvand.

Indsats: Kommunen skal orientere grundejere om risikoen. Fysiske tiltag kan være nødvendige på lang sigt. Analyse skal belyse udfordringen, årsagen og skitsere eventuelle forbedringer.

 

Nexø – fire indsatser

Udfordring: Den sydlige del af Nexø by oversvømmes ved skybrud. Der er registreret problemer med vand på terræn i Ferskesøparken.

Indsats: Analyse af omfanget af udfordringen og skitsering af løsning. Skybrudssikring kan ske ved en kombination af opmagasinering og afledning til havet.

 

Udfordring: Bygninger på havnearealerne oversvømmes ved en fremskrevet 100-års stormflod.

Indsats: Analyse af Nexø Havns risiko for skader under stormflod og nødvendige forstærkninger af anlæggene. Det skal også belyses, om Nexø Renseanlæg er i risiko for skadevoldende oversvømmelse.

 

Udfodring: Ved Ferskesøstræde er der risiko for oversvømmelse ved stormflod.

Indsats: Analyse skal belyse omfanget af udfordringen og skitsere handlemuligheder.

 

Udfordring: Den nordlige del af Nexø oversvømmes ved skybrud, da området modtager vand fra et stort opland.

Indsats: Analyse skal belyse omfang. Dertil skal der skitseres en løsning.

 

Nyker – en indsats

Udfordring: Pluggegårdsvej og Kirkemarksvej danner en barriere for vandets forløb. Derfor oversvømmes området vest for Morten Svendsens Have.

Indsats: Analyse skal belyse omfanget af udfordringen, og om det reelt er et problem. Dertil skal der skitseres en løsning. Skybrudssikring kan for eksempel ske ved at forbedre afledning væk fra de bebyggede arealer.

 

Rønne Havn er et af de steder, hvor der er risiko for oversvømmelse. Arkivfoto: Berit Hvassum

 

Rønne – seks indsatser

Udfordring: Terrænet falder fra det åbne land mod Strandvejen, hvor vand samler sig i to mindre lavninger og

oversvømmer cirka otte huse.

Indsats: Kommunen orienterer grundejerne om risikoen.

 

Udfordring: Flere mindre oplande leder vand til området omkring Bornholms Hospital.

Indsats: Kommunen orienterer regionen. Skybrudssikring kan for eksempel ske ved, at bygninger og ramper sikres, og vandet opsamles på arealer omkring hospitalet.

 

Udfordring: Risiko for tilbagestuvning af havvand op ad Byåens ved stormflod, som kan give oversvømmelser.

Indsats: Overvågning. Risikoen stiger i takt med stigende havvandstand i fremtiden.

 

Udfordring: Havneområdet oversvømmes op til den nuværende stormflodsikring. Bygninger på molen er i risiko for at blive oversvømmet.

Indsats: Analyse af Rønne Havns risiko for skader under stormflod og nødvendige forstærkninger af molerne og kysten.

 

Udfordring: Fra det åbne land øst for Rønne strømmer overfladevand til industrikvarteret og medfører risiko for oversvømmelser.

Indsats: Analyse skal belyse omfanget af udfordringen og skitsere en løsning. Skybrudssikring kan ske ved forsinkelse i det åbne land eller ved etablering af lokale bassiner.

 

Udfordring: Området omkring Søndermarkshallen ligger lavt i terræn og er i risiko for at blive oversvømmet ved ekstreme regnhændelser.

Indsats: Analyse skal belyse omfanget af udfordringen og skitsere en løsning. Skybrudssikring kan for eksempel ske ved forsinkelse i det åbne land eller ved etablering af lokale bassiner.

 

Snogebæk – en indsats

Udfordring: Højtstående grundvand og regnvand samt store mængder uvedkommende vand i spildevandskloakken. Generelt udfordret i forhold til ekstrem regn, da vand samler sig i lavninger og danner oversvømmelser.

Indsats: Facilitere et møde mellem grundejere og igangsætte et projekt. Analyse skal belyse udfordringerne i helhed og skitsere handlemuligheder. Afledning af regnvand skal forbedres.

 

Sorthat – en indsats

Udfordring: Nogle ejendomme ved Ny Holmegårdsvej er i risiko for oversvømmelse, da området modtager vand fra et stort opland øst for byen.

Indsats: Kommunen orienterer grundejerne om risikoen. Bornholms Energi og Forsyning har to vandboringer, der skal sikres mod overfladevand.

 

Svaneke – fire indsatser

Udfordring: Regnvand fra bymidten strømmer mod en større lavning ved Brænderigænget.

Indsats: Analyse skal belyse omfanget af udfordringen og skitsere en løsning. Skybrudssikring kan ske ved at sikre afledning til havnen.

 

Udfordring: Regnvand fra bymidten nord for Svaneke Havn strømmer mod lavninger ved Lakseruten og Oluf Høstgade.

Indsats: Analyse skal belyse omfanget af udfordringen og skitsere en løsning. Skybrudssikring kan ske ved at sikre afledning til havnen.

 

Udfordring: Regnvand fra bymidten strømmer mod lavninger ved Munken og ved Kristiansen Løkke.

Indsats: Analyse skal belyse omfanget af udfordringen og skitsere en løsning. Skybrudssikring kan ske ved at sikre afledning til havnen.

 

Udfordring: Ved ekstrem regn strømmer regnvandet fra det åbne land mod Svanevang.

Indsats: Kommunen orienterer grundejerne. Bygninger kan sikres med for eksempel terrænregulering, som skaber en barriere.

 

Sømarken og Dueodde – en indsats

Udfordring: Højtstående grundvand, og det forventes at blive værre i fremtiden.

Indsats: Facilitere et møde mellem grundejere og igangsætte et projekt. Analyse skal belyse udfordringerne i helhed, og der skal skitseres en række handlemuligheder. Afledning af regnvand skal forbedres.

 

Tejn – to indsatser

Udfordring: Ved ekstreme regnhændelser strømmer regnvandet fra det åbne land mod Pærebakken og medfører risiko for oversvømmelser.

Indsats: Skybrudssikring af Tejn kan ske ved forsinkelse og tilbageholdelse i det åbne land eller ved etablering af åben afløbsrende i overgang fra land til by.

 

Udfordring: Havneområdet oversvømmes op til den nuværende stormflodsikring, og bygninger på molen oversvømmes. Sten fra stenkastningen kastes ind i havnebassinet og ind mod land.

Indsats: Analyse af Tejn Havns risiko for skader under stormflod og hvilke forstærkninger af anlæg, der vil være nødvendig.

 

Østerlars – en indsats

Udfordring: Risiko for oversvømmelse af ejendomme ved Gamlevældevej, Larsensvej og Nybrovej forårsaget af ekstrem regn. Skybrudsvand strømmer mod bymidten af Østerlars.

Indsats: Overvågning, da kortlægningen viser en risiko, men der er ikke oplevet nogen oversvømmelser.

 

Aakirkeby – en indsats

Udfordring: I området omkring Kannikeengen samler sig store mængder regnvand ved ekstreme regnhændelser. Der er endvidere udfordringer med håndtering af hverdagsregn i dag.

Indsats: Der skal igangsættes en analyse, som belyser omfanget af udfordringen og skitserer en løsning. Skybrudssikring kan for eksempel ske ved at forbedre afledning væk fra bebyggede arealer. Håndtering af hverdagsregn og ekstremregn bør sammentænkes.