Man kan undre sig over, at så kritisk vurdering blot tilsidesættes

SYNSPUNKT | ABONNENT | 2. JUN 2023 • 19:00
Af:
Jens Fredslund
Bymarken 28
Roskilde
feriebornholmer siden barndommen
senere sommerhusejer
SYNSPUNKT | ABONNENT
2. JUN 2023 • 19:00

Det var en nødvendighed at etablere "Foreningen? til sikring af natur- og kulturværdier omkring Helligdomsklipperne og Bornholm Kunstmuseum".

Hvorfor blev "Foreningen? til sikring af natur- og kulturværdier omkring Helligdomsklipperne og Bornholm Kunstmuseum" en realitet.

Da regionkommunen fremlagde lokalplanforslaget til udbygning af Bornholms Kunstmuseum, indkom der mange kritiske høringssvar vedrørende forslaget, der påpegede, at kulturværdier og naturoplevelser ville gå tabt ved det foreslåede nybyggeri.

Det drejede sig især om en for landskabet og stedet dårlig og ubetænksom placering af den foreslåede tilbygning.

Enhver kommune er pligtig til at få udført en miljøvurdering, før et større anlægsarbejde skal gennemføres.

Fra lokalplanforslagets miljøvurdering, som er regionkommunens konklusion på forslagets miljøpåvirkning, er nedenstående hentet:

"Den overordnede landskabsstruktur på stedet består af åbne skrånende flader ned mod kysten. Disse flader krydses af tværgående strukturer primært bestående af bånd af skovbevoksede sprækkedale.

Den eksisterende bygningsmasse er tilpasset dette ret klare mønster og ligger som en 'tværgående linie' i landskabet og understreger og fremhæver dermed den overordnede landskabsstruktur.

Tilbygningen bryder med den overordnede landskabsstruktur og gør den mere uklar.

Der vurderes, at den landskabelige værdi vil forringes, i og med at strukturerne bliver mere uklare.

Det eksisterende museum vurderes til at være bevaringsværdigt. Citat fra Bornholms Kunstmuseums hjemmeside: 'Bornholms Kunstmuseum er beliggende ved Helligdomsklipperne i et af Danmarks flotteste og mest spektakulære landskaber. Museumsbygningernes regnes – også af andre end os selv – for noget af det bedste i moderne dansk arkitektur...'

Til- og ombygningen vil ændre oplevelsen af stedet væsentlig, idet tårnet nedrives, og tilbygningen placeres og udformes, så det er den, der bliver det mest markante byggeri.

Det vurderes, at planerne kan have en væsentlig indvirkning på den bevaringsværdige bygning.

Bornholms Regionkommune vurderer, at det eksisterende museum er af høj bevaringsværdi, jævnfør citat fra Bornholms Kunstmuseums egen hjemmeside.

En til- og ombygning, som foreslået, vil markant ændre oplevelsen af det samlede bygningskompleks, herunder byggeriets samspil med det omkringliggende landskab.

En væsentlig del af det eksisterende museumsbyggeri er et tårn, der i skala og placering er et afgørende element i den samlede arkitektoniske komposition.

Den planlagte om- og tilbygning med fjernelse af tårnet og placering af en ny bygning uden hensyntagen til det oprindelige koncepts værdier vurderes radikalt at ændre det samlede byggeris bevaringsværdi."

Sådan står der faktisk i miljøvurderingen.

Man kan undre sig over, at en så kritisk vurdering blot tilsidesættes, når der er så store kulturværdier på spil, som tilfældet er her.

Hvordan kan man overhovedet være tryg ved en folkevalgt kommunalbestyrelse, når man så åbenlyst negligerer, hvad kommunens egnen forvaltning fremlægger.

Nybyggeriet bliver et stort og uformidlet bygningsvolumen, der både dag og nat kommer til at fremstå som et fremmedlegeme på stedet, og kunstmuseet bliver et appendiks til det nye hus, der er helt ude af skala med stedets landskabelige værdier.

I tilkendegivelser om museumsplanerne har Foreningen Bornholm og Danmarks Naturfredningsforening hidtil stukket halen mellem benene og ikke opført sig kritisk til den foreslåede ødelæggelse af den bornholmske natur.

Derfor var vi nogle personer, Niels Vendelbo, Jens Riis Jørgensen og undertegnede, der i april 2022 blev enige om at etablere 'Foreningen til sikring af natur- og kulturværdier omkring Helligdomsklipperne og Bornholms Kunstmuseum'. Vi synes, det var en nødvendighed.

Hidtil har indmeldelse kunnet ske ved henvendelse på en af vore mailadresser, men nu er vi er i færd med at lave en hjemmeside, hvor interesserede kan få oplysninger og indmelde sig i foreningen.