Nyt boligkvarter på vej her

Nyt boligkvarter på vej her
Kommunen planlægger at sælge området mellem Toftelunden, Gammeltoft og Siegårdsvej til et projekt, som kan skabe flere boliger i Hasle. Arkivfoto: Berit Hvassum
NYHED | ABONNENT | 23. JAN 2023 • 15:30
Henrik Nielsen
Journalist
NYHED | ABONNENT
23. JAN 2023 • 15:30

Regionskommunen planlægger at sælge et område til et boligprojekt, som medvirker til at realisere kommunens boligpolitik.

 

Der mangler byggegrunde i Hasle. Derfor planlægger regionskommunen at sælge et område syd for det nuværende boligområde i Toftelunden. Arealet har gennem en årrække været udlagt til boligformål og har også været i spil til et nyt plejecenter. Området er knap 30.000 kvadratmeter stort. Dertil kommer et mindre areal i landzone, som ikke kan bebygges, men hvor køber forpligtes til at opretholde den nuværende adgang til Siegårdsvej som grussti.

Det fremgår af sagsbeskrivelsen til økonomi- og klimaudvalget, hvor der var politisk opbakning til at sælge arealet.

Oplægget er, at en køber forpligter sig til at bebygge arealet inden tre år fra overtagelsesdatoen. Hvis grunden ikke er bebygget inden fristens udløb, har kommunen ret, men ikke pligt, til at tilbagekøbe hele arealet for salgsprisen uden tillæg for de udgifter, køber har haft. Det kan være udgifter til byggemodning på egen grund og tilslutningsbidrag til forsyningsselskaber vedrørende el, vand, varme og kloak. Alt sammen noget, køber skal betale.

Der anbefales desuden et forbud mod, at køber videresælger området inden for de tre år.

Køber betaler

Lige nu er området mellem Toftelunden, Gammeltoft og Siegårdsvej et grønt område, hvor der ikke bare mangler huse, men også veje og stier, før man kan kalde det et boligkvarter. Udgifterne til dette lander også hos en eventuel køber, fremgår det.

Toftelunden skal forlænges, og den nye del skal anlægges med belysning, rabat, fortov eller sti samt træplantning på siden mod den kommende bebyggelse. Køber anlægger og betaler desuden private veje, stier og andet i området. Det omfatter også overkørsler mellem interne veje og Toftelunden efter nærmere krav fra vejmyndigheden.

Som nævnt skal en eventuel køber også opretholde den nuværende adgang til Siegårdsvej. Konkret skal vedkommende bevare det aktuelle hjulsporets nuværende bredde samt anlægge og betale for, at sporet bliver en grusbelagt sti.

Alle veje og stier indenfor området skal i fremtiden driftes som private fællesveje, og der skal oprettes en grundejerforening.

Familieegnede boliger

Er man interesseret i at blive den køber, som forvandler det grønne område til Hasles nye boligkvarter, skal man byde ind med mere end det højeste bud. Kommune lægger nemlig både vægt på den tilbudte pris, og at oplægget til byggeri medvirker til at realisere den kommunale boligpolitik og -strategi.

At boligerne kan realiseres indenfor en kort tidshorisont, at de bidrager til at variere boligudbuddet, og at projektet indtænker bæredygtighed, spiller en rolle for valg af køber. Kriterierne vil blive vurderet som en helhed, hvorefter kommunalbestyrelsen kan vælge det for kommunen mest fordelagtige projekt – eller forkaste alle.

Kommunen vurderer selv, at der i området ved Toftelunden vil være særligt potentiale for ældre- og familieegnede boliger, fællesskabsorienterede boliger, lejeboliger samt fællesskabende faciliteter som eksempelvis fælleshus.DAGENS ELUDSIGT BORNHOLM
DET FRIE VALG / 03-12-2023 / ELPRIS+SPOTTILLÆG / AFGIFTER / NETTARIF

Søndag eftermiddag - mandag morgen: Søndag nat nærmer vi os igen 2 kr./kWh. Priserne svinger lige omkring eller under 2,20 kr./kWh alt inkl. Det er mellem 00 og 06, at du kan hente en ekstra besparelse. Opdateret søndag 13.02. Næste opdatering 00.14.

Bornholms energi og forsyning