Rod i papirerne bragte patienters sikkerhed i fare

NYHED | ABONNENT | 30. SEP 2022 • 10:30
Jakob Marschner
Journalist
NYHED | ABONNENT
30. SEP 2022 • 10:30

Botilbuddet Nexøhuset arbejder på højtryk på at stramme op, efter at et tilsynsbesøg afslørede så meget rod i oplysningerne om patienterne, at deres sikkerhed ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed blev bragt i fare.

 

Patienters sikkerhed har været bragt "i betydelig fare" på kommunens botilbud Nexøhuset, der har plads til 14 voksne beboere med store fysiske og psykiske handicap som følge af hjerneskader.

Det konstaterer Styrelsen for Patientsikkerhed efter at have været på tilsynsbesøg i Nexøhuset den 24. maj. Tilsynet afslørede flere eksempler på rod i informationerne om patienternes behandling og sundhedstilstand.

Med en deadline til nytår er Nexøhuset nu i gang med at gennemføre i alt ni forskellige indsatser, der skal sikre, at kvaliteten af botilbuddets informationer om beboerne lever op til kravene i loven. Det sker, efter at Styrelsen for Patientsikkerhed sluttede sit tilsynsbesøg af med at udstede et påbud om at bringe en række forhold i orden.

"Det er styrelsens vurdering, at de beskrevne grundlæggende og gennemgående mangler i form af ikke ajourført, fyldestgørende og systematisk journalføring rummer en betydelig fare for patientsikkerheden, både med hensyn til sikring af kontinuitet og kvalitet i pleje og behandling af den enkelte patient", hedder det i styrelsens rapport.

Hos kommunen beklager Center for Psykiatri og Handicap, at Nexøhusets praksis i forhold til at holde styr på patienternes behandling og sundhedstilstand ikke levede op til kravene i tiden frem til tilsynsbesøget.

"Det er dybt beklageligt, at instrukser og journalføring i Nexøhuset ikke lever op til de krav, der er forbundet med den sundhedsfaglige journalføring", oplyser Center for Psykiatri og Handicap til kommunalbestyrelsens social- og sundhedsudvalg, der mandag blev orienteret om sagen.

Også andre steder på Bornholm kommer nu til at få udbytte af Nexøhusets aktuelle arbejde med at føre sine løbende informationer om patienterne op på niveau med lovens krav.

"Ledelsen i Nexøhuset har iværksat en målrettet proces med konkrete handlinger for at kunne leve op til de krav, der stilles til en fyldestgørende og systematisk journalføring. På baggrund af den omfattende indsats, som nu pågår i Nexøhuset, vil læring omkring sundhedsfaglig dokumentation blive bredt ud på tværs af Center for Psykiatri og Handicap", oplyser centret desuden til socialudvalget.

"Ledelsen i Center for Psykiatri og Handicap anerkender både personale og ledelse for det store arbejde, der lægges for dagen i forbindelse med processen. Der er stor fokus på læringsaspektet under processen, således at dette kan bruges i den fremtidige praksis."

Overblikket manglede

Blandt andet beboernes journaler blev gået igennem ved tilsynsbesøget i maj. Nexøhuset var tilfældigt valgt ud som stikprøve. Journalerne viste sig at være mangelfulde.

"Det var gennemgående i journalerne, at journalføringen ikke var entydig, systematisk og overskuelig. Det kunne konstateres, at oplysninger om patienternes helbredssituation, deres aktuelle sygdomme og funktionsnedsættelser samt aktuel beskrivelse af pleje og behandling ikke var lettilgængelige i journalen, hvorved der opstod manglende overblik over opfølgning og evaluering af den givne pleje og behandling", skriver Styrelsen for Patientsikkerhed i sin rapport.

"Det er styrelsens vurdering, at manglende journalføring af de nævnte oplysninger udgør en risiko for patientsikkerheden, da det udgør et væsentligt element i helhedsvurderingen af patienten og danner grundlaget for, hvilke pleje- og behandlingsindsatser der iværksættes."

Beboernes sundhedsoplysninger var ikke samlet ét sted. Forskellige slags informationer blev derimod opbevaret forskellige steder. Dermed gik der overblik tabt.

"Der blev ført journal to steder, da der lå optegnelser vedrørende den personlige pleje i borgerens bolig, som ikke fremgik af hovedjournalen. Ligeledes lå der dokumenter på et drev med sundhedsfaglige beskrivelser vedrørende epileptiske anfald og behandlingen deraf. Det fremgik ikke af hovedjournalen, hvilke oplysninger der forelå i en anden form, og hvor de var opbevaret", konkluderer Styrelsen for Patientsikkerhed.

"Det er styrelsens vurdering, at det udgør en risiko for patientsikkerheden, at journalen ikke gav et tilstrækkeligt overblik over den sundhedsfaglige pleje og behandling af patienterne", fortsætter rapporten.

Rod gav "alvorlig risiko"

Trods rodet i patienternes helbredsinformationer havde personalet i Nexøhuset overblik over stedets patienter og deres løbende tilstand. Det overblik havde personalet dog ikke i kraft af, men på trods af den samlede kvalitet af de informationer, som de havde foran sig på skrift.

"Der var en høj grad af sundhedsfaglig refleksion blandt medarbejdere, ledelse og stab, der kunne redegøre for patienternes komplekse sundhedsfaglige problemstillinger. Det er på baggrund af dette styrelsens vurdering, at der alene var tale om manglende journalføring heraf", skriver Styrelsen for Patientsikkerhed.

Personalet var udstyret med en instruks om, hvordan de skal håndtere beboernes sygdomme og sundhedstilstand, men Styrelsen for Patientsikkerhed fandt også, at "instruksen ikke var fuldt implementeret".

Også det forhold bragte ifølge tilsynsmyndigheden patienternes sikkerhed i fare i tiden før tilsynsbesøget i maj.

"Instrukserne har til formål at sikre en ensartet og sikker patientbehandling samt at forebygge tvivlssituationer hos personalet i forhold til behandling, hvor undladelse eller forkert udførelse umiddelbart kan medføre alvorlig risiko for patienten", skriver Styrelsen for Patientsikkerhed.

Styrelsen vil senere vende tilbage til Nexøhuset for at kontrollere, om den aktuelle indsats for at rette op har ført til, at botilbuddet lever op til lovens krav.