Klimaskov på vej til Hasle

Klimaskov på vej til Hasle
En klimaskov kan rejse sig i området mellem Siegårdsvej og Hasle Lystskov, som ligger øverst i højre side af dette dronefoto af den sydlige del af Hasle. Arkivfoto: Jacob Jepsen
NYHED | ABONNENT | 13. SEP 2023 • 15:30
Henrik Nielsen
Journalist
NYHED | ABONNENT
13. SEP 2023 • 15:30

Growing Trees Network og regionskommunen har planer om at rejse cirka otte hektar skov ved siden af Hasle Lystskov.

Hvis alt går efter planen, vil en ny skov rejse sig i området mellem Siegårdsvej og Hasle Lystskov. Der er tale om en såkaldt klimaskov på otte hektar, som regionskommunen vil etablere med støtte fra den selvejende institution Growing Trees Network. Skoven er den anden af sin slags, efter parterne sidste år rejste en skov på knap fem hektar i Aakirkeby.

Det er kommunen selv, der ejer arealet på i alt 10 hektar, hvor der har været dyrket sprøjtefrit landbrug i mange år. Arealet ligger på landet udenfor byudviklingsinteresser. Ikke så langt derfra, for enden af Toftelunden, har kommunen sat et område til salg til boligområde, men der er ikke planer om bebyggelse syd for det område, hvor det potentielle skovområde ligger.

Samarbejdet med Growing Trees Network opstod i 2020 efter en beslutning i kommunalbestyrelsen, som forpligter kommunen til at undersøge mulighederne for at etablere nye skove på Bornholm. Growing Trees Network arbejder for at rejse nye folkeskove i både Danmark og udlandet for at sikre grundvandsressourcer, klimasikring og CO2-reduktion. I kommuneplanen er området mellem Siegårdsvej og Hasle Lystskov udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser og som skovrejsningsområde.

Der har allerede været dialog med naboerne, som synes godt om etablering af skov, men de har bekymringer i forhold til skyggepåvirkningen.

96 ton CO2 per år

Med Growing Trees Networks deltagelse er der tidligere rejst ny skov i både Aakirkeby og Vestermarie. Begge steder gav det rekreative forbedringer til lokalmiljøet. Det forventer man ikke i Hasle, både fordi skoven primært bliver en klima- og grundvandsskov, og fordi der i forvejen er store skovområder med mange muligheder for rekreativ udfoldelse.

Betegnelsen klimaskov dækker over, at der skal plantes en variation af træarter, som både egner sig til de dyrkningsmæssige betingelser i området, og som sikrer et højt kulstofoptag i skoven. Der plantes primært løvtræ og danske hjemmehørende arter. I 2019 udgav Københavns Universitet en rapport, der viser, at en ny skov i gennemsnit vil binde, hvad der svarer til 12 ton CO2 per år per ha. Skoven ved Hasle forventes derfor med sine op til otte hektar at kunne binde op til 96 ton CO2 per år.

Som led i aftalen mellem kommunen og Growing Trees Network skal de enkelte sager om skovrejsning godkendes politisk, og skoven i Hasle er for tiden på vej igennem det politiske system, inden den ender i kommunalbestyrelsen. Kommunens direktør indstiller, at politikerne siger ja til planen, og at den endelige sammensætning af skoven afklares i dialog med borgerne i Hasle, især naboerne.

Hvis kommunalbestyrelsen følger indstillingen, mister kommunen forpagtningsindtægter på op til 23.000 kroner, og den skal regne med omkostninger på 8.000 kroner om året til slåning af stier samt naturpleje på arealet. Omkostningerne til plantning af træer dækkes ved tilskud fra Growing Trees Network. Tabet af indtægt fra forpagtning kan blive lidt mindre, da der er planlagt en bræmme på 90 meter til nabobebyggelse. Bræmmen dækker to hektar og kan måske helt eller delvist udlejes til afgræsning eller landbrug.