Må her bo 4.000 unge under Folkemødet?

Må her bo 4.000 unge under Folkemødet?
Flere af de fremmødte repræsentanter fra foreninger og organisationer var bekymrede for planerne om en ungdomscamp på det fredede område. Foto: Holger Larsen
NYHED | ABONNENT | 27. MAJ 2024 • 19:00
Holger Larsen
Journalist
NYHED | ABONNENT
27. MAJ 2024 • 19:00

Fredningsnævnet skal afgøre, om der kan gives dispensation til midlertidig campingplads ved Madsebakke.

Har jeg ikke læst om det her før?

Det kan meget vel være, at læseren sidder tilbage med dette spørgsmål, for Folkemødet har ganske rigtigt tidligere søgt om dispensation til at etablere et midlertidigt campingareal på et område, som er omfattet af fredningen af bronzealderlandskabet ved Madsebakke i Allinge.

Det var i det tidlige forår 2023, hvor man kiggede på arealet ved Samuels Høj, som ejes af Naturstyrelsen. Fredningsnævnet gav faktisk en midlertidig dispensation gældende for Folkemødet 2023-2024, alternativt 2024-2025. Men tilladelsen kom for sent til, at Folkemødet kunne udnytte muligheden i 2023, og siden har Foreningen Bornholm klaget over dispensationen.

Den sag verserer stadig i Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvorfra seneste melding er, at der kan ventes en afgørelse i efteråret 2024.

Naboareal

Det kan man ikke vente på hos Folkemødet, som i stedet har kastet øjnene på et naboareal, som ligger lidt længere væk fra helleristningsområdet, umiddelbart bag (sydvest for) stadionområdet.

Det er et område, som ejes af to private lodsejere, og som allerede ved besigtigelsen i 2023 blev nævnt som et måske mindre sårbart alternativ. Også fordi det her ikke er nødvendigt med en dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring Samuels Høj.

Fredningsnævnets tre medlemmer, formand Henrik Engell Rhod, Klaus Hermansen og Henrik Espersen, er mandag formiddag på besigtigelse sammen med forskellige interessenter.

Folkemødet ønsker med det nye område, som man har lejet af lodsejerne, at fremtidssikre ungdomscampen (unge under 30 år), forklarer Folkemødets produktionschef, Dennis Nyman Steensen.

Camp Ung Agenda foregik i 2023 i Slotslyngen. Den vil man gerne have tættere på Folkemødet. I år bliver den slået sammen med ungdomscampen og finder sted i Pilegade på den tidligere store P 1-parkeringsplads. Det medfører i parentes bemærket, at der etableres nye parkeringspladser længere væk fra byen, ved byskiltene på begge sider af Nordre Borrelyngvej.

Fremtidssikring

Fra Folkemødet ser man dog ikke placeringen i Pilegade som blivende, forklarer Dennis Nyman Steensen:

– Vi regner også med at kunne råde over P 1 næste år, men derefter er det usikkert. Det kunne tænkes, at kommunen vil udstykke nogle grunde på stedet, så når vi gerne vil have ungdomscampen flyttet til arealet ved Madsebakke, er det fordi, vi gerne vil have den tættere på Folkemødet, og fordi vi gerne vil sikre os nogle år frem.

Han peger også på, at arealet ligger i tilknytning til det øvrige campingareal på stadionområdet, hvor man placerer toilet- og badevogne. Der bliver således ikke noget tung kørsel ud på det nye campingområde, medmindre der udbryder brand.

"Alle installationer mv. er midlertidige og lægges ovenpå jorden, og man vil ikke kunne se, at vi har anvendt arealet før eller efter. Som på øvrige campingarealer vil vi naturligvis rydde op efter os, så der ikke ligger spor eller affald efter anvendelse", skriver Folkemødet i ansøgningen.

Folkemødet ønsker at bruge arealet i ugerne 23-25. Resten af året vil arealet, hvor der i øjeblikket er knæhøjt græs, ikke blive brugt til andre formål.


Fredningsnævnet var mandag på besigtigelse på græsmarken, som Folkemødet har lejet i håb om, at det kan lade sig gøre at etablere ungdomscamp på stedet fra 2025. Foto: Holger Larsen


Flere er skeptiske

Men skulle man fra Folkemødets side have en idé om, at det bliver nemmere at få en dispensation til dette område, tager man måske fejl. Planerne møder i hvert fald skepsis fra flere sider ved besigtigelsen.

DOF Bornholm er imod at give dispensation. Herfra peger man på fredningens bestemmelser om, at når landbruget ophører, skal området overgå til et græsklædt naturareal, som formand Jens Christensen forklarer, der er brug for til blandt andre truede fuglearter som lærke og agerhøns.

DN Bornholm taler for at give en kortvarig dispensation på et til to år og opfordrer igen Folkemødet til at finde arealer udenfor det fredede område.

Foreningen Bornholm glæder sig som udgangspunkt over, at Folkemødet er gået væk fra arealet ved Samuels Høj. Men også her er anbefalingen fra bestyrelsen, at der kun gives en midlertidig dispensation. En ungdomscamp og et fredet område er to ting, som ikke harmonerer godt sammen, lyder det.

Lodsejere vil sikre sig

Hans Henrik Krak repræsenterer de to lodsejere, der som udgangspunkt synes, det er en god idé med campingområdet på arealet.

De vil blot sikre sig, at der i en dispensation ikke kommer en klausul om, at området efter brug som campingområde skal overgå til et naturområde, men at det i så fald igen bliver et landbrugsareal som hidtil.

Ellers vil der være tale om en ny fredning, hvor lodsejerne skal have en erstatning, fremhæver han.

Bemærkningerne fra lodsejerne skyldes, at Bornholms Regionskommune i bemærkningerne til ansøgningen har skrevet, at området "vil, hvis der kan dispenseres, overgå til græsklædt naturareal".

Kommunen er positiv i forhold til planen om et campingareal med græs, da det på sigt vil får mere naturindhold end dyrket mark. Man mener også, at det vil være en fordel med henblik på de arkæologiske værdier, der måtte være i jorden, at området fremover ikke bliver pløjet.

Fredningsnævnet vil afgøre sagen inden udgangen af juni, oplyser Henrik Engell Rhod, der også giver parterne mulighed for at komme med supplerende bemærkninger i denne uge.

Fredningen

Området, hvor Folkemødet ønsker at etablere midlertidig campingplads, er omfattet af Fredning af Bronzealderlandskabet ved Madsebakke fra 2011.

Hovedformålet med fredningen er:

– At sikre og beskytte områdets kendte og potentielle kulturhistoriske værdier med særlig henblik på helleristninger, diger og dyrkningsterrasser samt jorddækkede forhistoriske anlæg.

– At sikre, at områdets landskabelige kvaliteter og samspillet mellem landskab og fortidsminder bevares og forbedres.

– At sikre udsynet fra og indsynet til helleristningerne i området.

– At bevare og forbedre levemulighederne for det vilde dyre- og planteliv, særlig de planter og dyr, der er knyttet til det lysåbne kulturlandskab som overdrev og græsningsskov.

– At sikre offentligheden adgang til området og skabe gode muligheder med henblik på formidling af områdets kulturhistoriske og landskabelige værdier.

– At sikre mulighed for naturpleje og naturgenopretning i overensstemmelse med de ovennævnte formål.