Naboer retter fokus mod enorm erhvervspark: Fremtiden bliver 'radikalt forandret'

NYHED | ABONNENT | 24. JAN 2023 • 05:30
Jakob Nørmark
Journalist
NYHED | ABONNENT
24. JAN 2023 • 05:30

Borgmesteren og det lokale erhvervsliv drømmer om at skabe et væksteventyr omkring energiøen, og et besøg i energiparken Green Lab i Skive i sidste uge gav stof til eftertanke. Hos naboer til den kommende transformerstation skaber det imidlertid stor bekymring, hvis megaprojektet skal udvides med brintproduktion og en grøn erhvervspark. Netop dette scenario advarer de om i den seneste høring.

 

I sidste uge var en bornholmsk delegation i Skive for at besøge erhvervsparken GreenLab, der huser en klynge af virksomheder, som arbejder med udvikling af bæredygtig energi. Et lignende erhvervs- og udviklingscenter kunne man forestille sig omkring energiøen og fremtidens havvindmølleparker på Bornholm, og inspirationen fra Skive har vakt forhåbninger om, at det kan lade sig gøre at tiltrække virksomheder til en grøn energipark på Bornholm.

– Vi vil få en masse grøn strøm ind i kraft af energiøen. Kan vi omsætte det til arbejdspladser, vil det være godt for Bornholm, sagde Jacob Trøst efter besøget.

Et oplagt bud på en placering for sådan en erhvervspark er markerne omkring transformerstationen, der efter alt at dømme skal opføres i Sose nord for Sdr. Landevej. Her mener naboerne imidlertid, at transformerstationen med et indhegnet areal på cirka 52 hektar og 25 meter høje bygninger allerede er mere end rigeligt.

I høringssvarene til Miljøstyrelsen, som Tidende har fået aktindsigt i, advarer medlemmer af borgerforeningen imod, at der tillades byggeri af power-to-x-anlæg, datacentre eller andre energitunge virksomheder ved siden af transformerstationen.

”Vi er glade for, der gøres noget for at lave et pænt transformatoranlæg, og derfor vil det være helt forkert at bygge et PTX-anlæg ved siden af med en masse rør og tanke samt rygende skorstene,” skriver Torben Westh Jensen.

Borgerforeningen Energiø Bornholm, der blev stiftet af beboere i området sidste forår, giver i et høringssvar udtryk for frustrationer over udviklingen og manglende gennemsigtighed i beslutningsprocessen.

”Vi ønsker at få oplyst, af hvem og hvordan varetages Bornholms befolkning og de lokale borgernes interesser i denne sag, hvor staten overtager så stort et samlet område på en ø, som i al fremtid bliver radikalt forandret? Bornholm vil gå fra at være en ø, der traditionelt bygger på landbrug, fiskeri, turisme, fødevareproduktion og let industri til også at være centrum for produktion af vindenergi og grønt brændstof for Danmark og det europæiske kontinent”.

Borgerforeningen kræver at få indsigt i, hvilke argumenter og beslutninger der har ført til, at netop området sydvest for Aakirkeby blev udvalgt af Energinet.

– Vi mener ikke, at vi har fået en ordentlig forklaring på, hvorfor man er gået den her vej, siger Fridrik Adamsson.

Glad for politisk skepsis

I kølvandet på besøget i Skive har Venstres gruppeformand Søren Schow, der ikke var blandt deltagerne, udtalt sig skeptisk om energiøen, power-to-x og mulighederne for at skabe et lokalt væksteventyr på et fundament af grøn energi.

– Hvis det er en god forretning for Bornholm, så ja. Men hvordan kommer det Bornholm til gode, hvis der bliver etableret et power-to-x-anlæg på Bornholm? Hvis det er så god en idé, som nogle mener, må man også kunne sige, hvorfor det er en god idé, og hvad der mere præcist er i det, sagde Schow i Tidende fredag.

Hos Borgerforeningen Energiø Bornholm vækker det glæde, at en ledende kommunalpolitiker forholder sig kritisk til energiø-visionerne.

– Det er først her på det sidste, at det er blevet diskuteret i kommunalbestyrelsen. Det kan undre, at der ikke har været en politisk debat tidligere, men det ser ud til at komme nu, siger Fridrik Adamsson med adresse til Søren Schows skeptiske udtalelser i Tidende fredag.

Alternativer eller ej

I høringssvaret til Miljøstyrelsen kan man læse, at borgerforeningen har foreholdt Energinet, at der på strækningen fra Rønne til Dueodde findes ”mange arealer med samme størrelse, hvor tilgangen fra havet til en transmissionsstation er lettere, mindre skadelig for naturen og ikke i karambolage med fredede forhistoriske forsvarsanlæg og skibsvragene i Sose Bugt”. På borgerforeningens spørgsmål om, hvorfor Energinet er nået til konklusionen om, at der ikke er nogen alternativer til det udpegede bruttoareal, svarer vicedirektør Marian Kaagh, at ”Energinet har vurderet områder, hvor det er muligt at føre kablerne i land grundigt, og det er Energinets vurdering, at der ikke er brugbare alternativer til kablernes ilandføring uden for det område, der er vist i høringsmaterialet”.

– Det giver jeg ikke meget for, siger Fridrik Adamsson.

Han undrer sig over, hvorfor Energinet ikke fører kablerne fra havvindmølleparkerne i land længere mod øst, hvor der er ikke lige så stejle kystskrænter som i Sose Bugt. En tænkelig forklaring kan være, at det ville forøge den samlede kabellængde, da energiøens havvindmølleparker ligger længere mod vest.

Uønsket power-to-x

Selvom høringen hos Miljøstyrelsen handler specifikt om transmissionsanlægget og kabelforbindelsen til Sjælland, lægger naboerne i høringssvarene vægt på muligheden for, at der etableres power-to-x-anlæg i tilknytning til højspændingsstationen. Det kan blive virkelighed, hvis Ørsted og Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) realiserer planerne om to havvindmølleparker øst for Bornholm og brintproduktion.

– Det ville være en katastrofe, hvis arealet skal udvides yderligere på CIP’s anmodning, og der placeres et power-to-x-anlæg i forlængelse af det her, siger Fridrik Adamsson.

Erfaringer fra Esbjerg viser, at et power-to-x-anlæg ikke nødvendigvis skal opføres klos op ad transformerstationen. For to uger siden meddelte Energinet, at der var indgået en aftale med CIP og H2Energy om at anlægge to nye højspændingsforbindelser fra Energinets transformerstation i Endrup til et industriområde i udkanten af Esbjerg cirka 15 kilometer derfra, hvor virksomhederne planlægger at producere henholdsvis ammoniak og brint. Power-to-X-forsyningen vil gøre det nødvendigt at udvide den eksisterende højspændingsstation i Endrup med to områder på cirka 100 x 250 meter, oplyser Energinet.

Borgerforeningen har for nylig spurgt Energinet, om overskudsenergi skal laves til brint på Bornholm, om det i så fald skal ske i samme område, som landanlægget skal bygges.

– Dette spørgsmål bør tilgå Energistyrelsen, svarer vicedirektør Marian Kaagh, kan man læse i høringsmaterialet.

Energinet har tidligere oplyst, at højspændingsstationen på Bornholm bliver forberedt til, at der kobles to power-to-x-anlæg på, hvis virksomhederne har interesse for det.

I høringssvaret til Miljøstyrelsen opfordrer den lokale borgerforening til, at myndighederne laver en selvstændig miljøvurdering af power-to-X, hvis det bliver aktuelt.

”Miljøkonsekvensrapporten bør ikke give mulighed for anlæg af PtX eller PtX-testcenter, da den store mængede kemiske stoffer ikke bør være dækket af den kommende rapport. I vores lokale borgerforening er der stor usikkerhed og bekymring omkring udvidelse af området til også at omfatte produktion af PtX”.

’En blankocheck’

Torben Westh Jensen, der sidder i borgerforeningens bestyrelse, efterspørger i et separat høringssvar mere viden om, hvilken sandsynlighed der er for, at der bygges elektrolyseanlæg i nærheden af transformerstationen.

”Det er meget populært at bruge forkortelser som PtX og lignende, og når man kalder det for grøn energi, så kan alt lade sig gøre, og vi glemmer, at der er tale om meget farlige kemiske stoffer og komplicerede processer med mange fejlmuligheder. Pointen er, at vi ikke ved, hvad vi siger ja til, hvis vi ikke gør indsigelser, og vi er i gang med at skrive en blankocheck til staten, hvor vi ødelægger store naturområder på land og i havet, og til gengæld får vi en masse gener i form af ødelagt udsigt, støj, lys, magnetfelter, eksplosionsfare, forgiftningsfare mm. Derfor er vi nødt til at vide nu, hvilke planer der er med PTX og andre industrianlæg,” skriver Torben Westh Jensen til Miljøstyrelsen.

Han har vedlagt et åbent brev, som er adresseret til borgmester Jacob Trøst, og hvori naboernes uvished bliver skitseret:

”Det er meget belastende for os i og omkring området syd for Aakirkeby, og vi er alle udfordret med udsigt til markant tab af ejendomsværdi og livsglæde. Lige nu er vores økonomi et stort spørgsmålstegn, da vi ikke kan sælge husene i området. Det er også sådan, at mange af os ikke ved, om vi skal investere mere i vores huse med denne uvished, og derfor står tiden lidt stille syd for Aakirkeby. Derfor vil vi kraftigt opfordre dig og resten af Bornholms politikere til at finde et andet sted at bygge PTX-anlæg. Vi er som sagt under et voldsomt pres pga. transformatorstationen, og vi kan ikke klare flere industrianlæg syd for Aakirkeby, hvis vi skal have noget natur tilbage”, skriver Torben Westh Jensen til borgmesteren.

De to har tidligere mødtes til en snak om transformerstationen. I næste uge er Borgerforeningen Energiø Bornholm for første gang inviteret til møde med repræsentanter fra Bornholms Regionskommmunes administration. Her vil bekymringerne, der rejses i det fem sider lange høringssvar, være på dagsordenen, fortæller Fridrik Adamsson.

HVOR DRØMMER VI OS HEN? OM KULTUREN

Hvad skal fremtiden være, når det gælder Bornholm og kulturen. En rækker engagerede og vidende eksperter og læsere bidrager med deres bud. Send gerne dine tanker til debat@tidende.dk.

DEBAT | ABONNENT

Ø-kultur?