Udskældt solcelleanlæg på vej i høring: 'Risikoen for grundvandet er minimal'

Udskældt solcelleanlæg på vej i høring: 'Risikoen for grundvandet er minimal'
En omdiskuteret solcellepark på dette område i Østerlars er på vej i offentlig høring. Ifølge kommunens sagsfremstilling er risikoen for nedsivning af skadelige stoffer til grundvandet minimal. Til gengæld vil det gavne drikkevandet, at der kommer solceller på eksisterende landbrugsjord. Arkivfoto: Berit Hvassum
NYHED | ØSTERLARS | ABONNENT | 3. JAN 2023 • 05:30
Henrik Nielsen
Journalist
NYHED | ØSTERLARS | ABONNENT
3. JAN 2023 • 05:30

En solcellepark i Østerlars er på vej igennem det politiske system. Senest blev den sendt retur til kommunens administration.

 

Lige siden planerne om et solcelleanlæg i Kildevad i Østerlars blev præsenteret, har der været kritik af dem, ikke mindst fra naboer. Der er også blevet stillet mange spørgsmål, og med svar på de seneste er regionskommunen klar til at sende et planforslag for solcelleparken i offentlig høring. Hvis altså politikerne beslutter det.

Den oprindelige beslutning om at udarbejde det nødvendige plangrundlag blev taget i september 2021. Siden er der udarbejdet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg samt en miljøvurderingsrapport, der er klar til at blive sendt i offentlig høring, mener den kommunale administration. Det mente den også i november, hvor natur-, miljø- og planudvalget sendte den retur med et par nye spørgsmål.

Onsdag skal udvalget kigge på sagen igen, og denne gang indeholder den administrationens svar på de to spørgsmål, udvalget stillede for et par måneder siden.

Minimal risiko for grundvandet

Udvalget spurgte for det første, om det kan dokumenteres, at solcellepanelerne er fri for sundhedsskadelige pfas-stoffer og andre problematiske stoffer, der risikerer at sive ned til grundvandet. På den baggrund har bygherre fået udarbejdet en supplerende undersøgelse. Ifølge sagsfremstillingen viser den og den oprindelige miljøvurderingsrapport, at at risikoen for udvaskning af pfas og andre problematiske stoffer til grundvandet er minimal. Hverken zink, grafen, titaniumdioxid eller pfas udgør en væsentlig risiko.

Hvert enkelt delelement i et solpanel er gennemgået for indhold af pfas og for eventuel brug af pfas under fremstilling. Undersøgelsen finder det usandsynligt, at der indgår pfas i solpanelerne. Det fremgår samtidig, at da solpaneler er tekniske elementer, kan det ikke fuldstændig afvises, at der kan være brugt pfas i forbindelse med enkelte trin i produktionen.

"Hvis der inde i solpanelerne forekommer små mængder af pfas-stoffer, eller andre problematiske stoffer, vil de have meget svært ved at blive udvasket, da kun glasoverfladerne er i kontakt med omgivelserne. En teoretisk risiko for udvaskning kan kun ske, hvis solpanelerne beskadiges og ikke opsamles/udskiftes", skriver den kommunale administration.

Bygherre har fået foretaget en supplerende undersøgelse af solpaneler fra firmaet Longi Green Energy Technology, og kommunens administration finder det derfor hensigtsmæssigt at sikre, at etableringen af solcelleparken foregår med netop denne type solpaneler og tilhørende teknik, da undersøgelsen viser, at risikoen for grundvandet er minimal.

Forurenet vand blandes med rent

Grundvandet var også omdrejningspunktet for natur-, miljø- og planudvalgets andet spørgsmål. Etableringen af solcelleparken har nemlig hele tiden handlet om både grøn strøm og beskyttelse af områdets sårbare grundvand mod nedsivning af nitrat. Men kan projektet i sin nuværende form reducere nitratindholdet i drikkevandet fra områdets boringer i en sådan grad, at det kan leve op til kommunens kvalitetsmål på højst 25 milligram nitrat per liter? ville udvalget gerne vide.

Det kan det, fremgår det af sagsfremstillingen, i hvert fald med assistance fra en anden boring. Der står, at Østerlars Vandværk med hjælp fra solcelleprojektet vil kunne sikre et nitratindhold på 20-22 milligram per liter vand i det leverede drikkevand. Dette opfylder kvalitetsmålet. Vandværket råder over to kildepladser. Det nitratholdige vand fra Kildevad blandes med nitratfrit vand fra kildepladsen ved Nybro.

Med etableringen af solcelleparken bliver et stort område inden for det grundvandsdannende område taget ud af landbrugsdrift. Et konsulentfirma har for bygherre vurderet, at man derfor kan forvente en reduktion af nitratudvaskningen med 25 procent. På den baggrund vil der ifølge sagsfremstillingen indfinde sig en ny ligevægt, hvor et tilsvarende fald i koncentrationen af nitrat i grundvandet er forventelig. Efter blanding med rent vand fra Nybro vil Østerlars Vandværk derfor kunne levere drikkevand med et indhold på i gennemsnit 20 milligram nitrat per liter vand.

Hvis sagen denne gang går hele vejen gennem det politiske system, vil kommunalbestyrelsen sende forslag til kommuneplantillæg, forslag til lokalplan og den tilhørende miljøvurderingsrapport i otte ugers offentlig høring.