Sundhedsreformen: Det betyder den for Bornholm

26. MAR 2019 • 12:03 • AF MIE MØLBAK

Sundhedsreformen: Det betyder den for Bornholm

Bornholm får sit eget sundhedsfællesskab, et ekstra akutberedskab og 109 millioner til et sundhedshus i den sundhedsreform, regeringen og Dansk Folkeparti fremlagde tirsdag formiddag.

Sundhedsreformen nedlægger regionerne med de folkevalgte regionsråd og opretter i stedet 21 sundhedsfællesskaber, hvoraf Bornholm altså får sit eget.

– Med de 21 nye sundhedsfællesskaberne sikres et langt større lokalt samarbejde, så der bygges bro mellem de lokale sygehuse, kommunerne og de praktiserende læger, lyder det i aftaleteksten.

Akutberedskab

Der er også lagt op til, at Bornholm får et ekstra akutberedskab. Om det bliver en akutbil, en akutlægebil eller en ambulance, er der endnu ikke taget stilling til.

Det er ét af 20 planlagte nye akutberedskaber på landsplan.

– Placeringen sker ud fra et politisk ønske om særligt at styrke akutberedskabet i landets yderområder og under hensyntagen til de nuværende responstider i de fem regioner, lyder det i aftalen.

Hvor på øen det nye akutberedskab skal holde til er op til det kommende sundhedsfællesskab at tage stilling til.

Sundhedshus

Derudover får Bornholm 109 millioner kroner fra en ny nærhedsfond. Pengene skal bruges på at oprette et nyt lægehus eller til at opgradere det eksisterende.

Der er forudsat en lokal medfinansiering på 25 procent.

– Fondsfinansieringen gøres særligt fordelagtig for økonomisk svagt stillede kommuner, lyder det fra parterne.

Regionskommunen

Bornholms Regionskommune har i dag særlig hjemmel til at varetage de fleste af regionernes opgaver udover sundhed.

Regionskommunes opgave med at varetage den kollektive trafik vil ikke blive påvirket af aftalen, da BAT fortsat vil være et selvstændigt trafikselskab.

Regeringen og Dansk Folkeparti er derimod enige om, at de resterende øvrige opgaver fremover vil skulle løses på samme måde som i det øvrige land.

– Regeringen vil nærmere drøfte de økonomiske konsekvenser af omlægningen med Bornholms Regionskommune, lyder det.