10. MAR 2016 • 15:00LÆSERBREVE • AF STEFFEN JØRGENSEN, FHV. STATSSKOVRIDER, SKOVGADE 27, SVANEKE

SwanVika igen

I Bornholms Tidende fra 8. marts 2016 er der et referat af mødet mellem bygherren, repræsentanter fra kommunen og en gruppe borgere om det såkaldte SwanVika-projekt.

Den omstændighed, at Svaneke Nordskov er omfattet af to bindinger, både fredskovspligt og en fredning, kan gøre diskussionen lidt indviklet.

Uden at jeg i øvrigt ønsker at forholde mig til det konkrete projekt, giver omtalen mig anledning til at bringe nogle formaliteter ind i diskussionen. Jeg tror ikke, at initiativtagerne til fredningen i 1959 var vidende om, at Nordskoven var omfattet af fredskovspligt. Fredskovspligten var formodentlig et resultat af skovloven fra 1935. I mange år herefter var myndighederne ikke så opsatte på at få noteret fredskovspligten i tingbogen eller på matrikelkortet. Hvis fredskovspligten havde været erkendt i 1959, var det fredede område formodentligt blevet lagt uden for Nordskoven.

Fredskovspligt er en arealbinding, der fortæller, at jorden skal bruges til skov, hvilket betyder, at arealet skal befolkes med træer, der med tiden kan udvikle sig til højstammet skov. Bortset fra tynding må bevoksningen ikke ryddes, førend træerne er hugstmodne, dvs. har nået den for stedet maksimale størrelse. Dette er den almindelige regel. Ved de seneste revisioner af skovloven har skovejeren dog fået frihed til at kunne forsøge sig med andre driftsformer, herunder at afvikle nogle bevoksninger før de er hugstmodne og lade mindre dele af skovarealet ligge hen uden bevoksning, alt ud fra en vurdering af forholdene i fredskoven.

Det ligger ikke inden for skovlovens rammer at fjerne fredskov for at tilgodese en nabos ønske om at sikre sig en udsigt.
Fredningskendelsen fra 1959 indeholder blandt andet fredningsbestemmelser om, at området bevares i den daværende tilstand, at generende vækster holdes nede og at der ved den skovmæssige hugst tages hensyn til de landskabelige værdier.

Jeg mener, der er et behov for en nyfortolkning af de over 50 år gamle fredningsbestemmelser, således at de bliver mere operative, og en samordning med fredskovspligten.
Til den videre behandling af SwanVika-projektet anbefales det, at inddrage de rette myndigheder, hvilket i dette tilfælde både er Fredningsnævnet og Naturstyrelsen (Skovlovsmyndighed).
Mest læste